Op al onze diensten en leveringen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Pilarczyk Mediagroep BV (PMG) van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi & Eemland en vrij toegankelijk via www.pmgtv.nl.

1. Definities

“Opdrachtgever” betekent de partij waarmee PMG een Overeenkomst is aangegaan;

“Overeenkomst” betekent iedere overeenkomst waarbij PMG zich verplicht tot het leveren of verhuren van zaken, het verrichten van diensten, het ter beschikking stellen van personeel of het bewaren van zaken;

“PMG” betekent Pilarczyk Mediagroep B.V.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke door PMG gesloten Overeenkomst en uitgebrachte offerte voor het sluiten van een Overeenkomst. 2.2 De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk door PMG van de hand gewezen. Bij levering van producties en/of diensten door PMG aan een Opdrachtgever gelden alléén de algemene voorwaarden van PMG. Opdrachtgever aanvaardt dit, door ondertekening van een offerte en/of het verlenen van een opdracht aan PMG.

3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van PMG voor het sluiten van een Overeenkomst zijn vrijblijvend en staan gedurende 15 dagen open voor aanvaarding, tenzij in de offerte anders wordt vermeld. Indien de offerte niet binnen deze termijn van 15 dagen is aanvaard, komt de offerte te vervallen. 3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan PMG opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop PMG haar aanbieding heeft gebaseerd.

4. Totstandkoming Overeenkomst

Een Overeenkomst komst slechts tot stand door schriftelijke bevestiging opgesteld door PMG.

5. Prijzen en betaling

5.1 Alle door PMG opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, verzend- en transportkosten, verzekeringspremies, communicatie- en administratiekosten, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

5.2 PMG is gerechtigd in redelijkheid meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen, op basis van de gebruikelijke tarieven van PMG, indien zij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door PMG op verzoek van Opdrachtgever additioneel aan de in de Overeenkomst vastgelegde werkzaamheden door PMG worden uitgevoerd en geleverd.

5.3 Opdrachtgever dient de facturen van PMG binnen 21 dagen na de factuurdatum te betalen. Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald, is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, een bedrag verschuldigd van 6% over het gefactureerde bedrag.

5.4 Indien PMG besluit over te gaan tot het nemen van buitengerechtelijke incassomaatregelen is Opdrachtgever, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, verplicht de daarmee gemoeide kosten aan PMG te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 500,- euro.

5.5 PMG is gerechtigd om bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen van Opdrachtgever een passende vorm van zekerheidsstelling, zoals een vooruitbetaling, een bankgarantie of borgsom, te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever onder de Overeenkomst.
Indien PMG van Opdrachtgever zekerheidsstelling verlangt, is PMG gerechtigd haar (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de zekerheid is gesteld.

6. Termijnen en inschakelen derden

6.1 Alle door PMG overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan PMG bekend waren. PMG spant zich er naar behoren voor in de overeengekomen termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. 6.2 De enkele overschrijding van een termijn brengt PMG niet in verzuim. In alle gevallen komt PMG wegens overschrijding van een termijn eerst in verzuim nadat Opdrachtgever PMG in gebreke heeft gesteld. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen PMG en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. 6.3 PMG is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden bij derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering bij te laten staan.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van PMG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade van Opdrachtgever en tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs (excl. BTW) voor het onderdeel waarop de aantoonbare tekortkoming rechtstreeks betrekking heeft.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de gebrekkige prestatie van PMG aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b) redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
c) redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7.2 PMG is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van derden jegens Opdrachtgever, inferieure kwaliteit van beelddragers, tenietgaan, verlies of beschadiging van geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, storing op satellietverbindingen, het uitvallen van satellietverbindingen, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan PMG afgegeven of voorgeschreven zaken van Opdrachtgever of derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan PMG voorgeschreven derden, diefstal, tenietgaan of schade aan eigendommen van Opdrachtgever, personeelsleden van Opdrachtgever, door Opdrachtgever ingeschakelde derden of door Opdrachtgever toegelaten publiek, schade door het niet of niet goed functioneren van verbindingen of de gebrekkige kwaliteit van die verbindingen, ongeacht of deze door PMG of door derden gerealiseerd worden, of door de gebrekkige kwaliteit van op verzoek van Opdrachtgever ten behoeve van haarzelf of derden door PMG gegeven lijnaftakkingen van deze verbindingen en alle overige vormen van schade anders dan genoemd in artikelen 7.1 en 7.2.

7.3 PMG is uitsluitend aansprakelijk wegens een aantoonbare, toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien PMG onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van (het desbetreffende onderdeel van) de Overeenkomst, een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming van Opdrachtgever heeft ontvangen, waarin PMG een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Bij gebreke van ingebrekestelling binnen bovengenoemde termijn, vervallen de eventuele aanspraken van Opdrachtgever wegens de toerekenbare tekortkoming van PMG. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen PMG vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

8. Niet-toerekenbare tekortkoming

8.1 Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, in aanvulling op wat daaronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PMG geen invloed kan uitoefenen en waardoor PMG niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen.
Oorlog, gewapende conflicten, terroristische aanslagen, opstand, rellen, atoomkernreacties, natuurrampen, brand, werkstakingen en andere acties door het personeel van PMG en/of haar toeleveranciers, bovenmatig ziekteverzuim, transportproblemen, storingen in het energienet of de afsluiting van het kantoorgebouw te Hilversum waarin PMG haar activiteiten verricht, worden daaronder in ieder geval begrepen.

8.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van één der partijen haar niet kan worden toegerekend, zullen de wederzijdse verplichtingen van partijen worden geschorst tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk is.

8.3 Indien een daadwerkelijke schorsing ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming langer dan 1 maand duurt, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst onverwijld en zonder enige ingebrekestelling, of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen zonder dat partijen alsdan schadevergoeding van elkaar kunnen vorderen.

8.4 Een beroep op een niet toerekenbare tekortkoming kan slechts worden gedaan per aangetekende brief binnen 14 dagen na het ontstaan van die tekortkoming.

9. Vrijwaring

Opdrachtgever zal PMG en het door PMG ter beschikking gestelde personeel volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering van derden jegens PMG en/of voornoemd personeel in verband met een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

10. Verbod overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd en een periode van 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PMG, geen werknemers van PMG of een aan PMG gelieerde onderneming, die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen of anderszins direct of indirect, in de meeste ruime zin, werkzaamheden voor zich laten verrichten. PMG zal haar toestemming in een voorkomend geval niet onthouden indien Opdrachtgever een passende schadeloosstelling aan PMG heeft aangeboden.

11. Optie op Overeenkomst

Indien PMG een optie (offerte) verleent tot het aangaan van een Overeenkomst, zal PMG aangeven voor welke datum de optiehouder deze optie dient uit te oefenen. Indien de optiehouder de optie niet voor deze datum schriftelijk uitoefent, vervalt de verleende optie.

12. Annulering

12.1 Annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien dit schriftelijk en vóór aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst door PMG is geschied.

12.2 In geval van annulering zullen te allen tijde de door PMG gemaakte
voorbereidingskosten door Opdrachtgever aan PMG worden vergoed.

12.3 Indien annulering plaatsvindt minder dan 14 dagen vóór aanvang van
de uitvoering van de Overeenkomst door PMG is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de overeengekomen totale prijs.

Indien annulering plaatsvindt minder dan 8 dagen vóór aanvang van uitvoering van de Overeenkomst door PMG is Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 100% van de overeengekomen totale prijs.

12.4 PMG is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van PMG kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke en andere juridische risico’s met zich mee zou brengen. Opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

13. Voortijdige beëindiging

PMG en Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, in alle gevallen na een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming, waarin een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst.

14. Intellectuele eigendom

Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele en industriële eigendom welke betrekking hebben op de Overeenkomst bij PMG. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de eigendomsrechten, indien dit in de Overeenkomst bepaald is.

15. Overige verplichtingen Opdrachtgever

15.1 Opdrachtgever zal PMG steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van tijdige, kosteloze en onbelemmerde toegang tot gebouwen en terreinen, en ervoor zorgen dat PMG tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijke werkruimte en faciliteiten. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat haar personeel dat wordt ingezet voor het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst beschikt over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kennis.

15.2 Indien Opdrachtgever de in artikel 16.1 bedoelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft PMG het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en heeft PMG het recht de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen, een en ander onverminderd de overige rechten van PMG.

16. Diversen

16.1 Een afwijking of uitsluiting van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien PMG daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

16.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven. PMG en Opdrachtgever zullen hun uiterste best doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die, gegeven de strekking en het doel van de nietige of niet afdwingbare bepaling, zo min mogelijk afwijkt van deze nietige of niet afdwingbare bepaling.

16.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen ingevolgde de Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PMG.

16.4 Iedere kennisgeving of andere mededeling uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst dient per mail te worden gedaan of ieder ander adres waarvan de partij waarvoor de kennisgeving bestemd is in overeenstemming met dit artikel de andere partij met dat doel kennis heeft gegeven.

17. Geschillen

17.1 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door, en dient te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht.

17.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst zullen met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. PMG behoudt zich echter het recht voor Opdrachtgever voor de rechter van zijn woonplaats te dagen.

18. Uitvoering

PMG zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren, in overeenstemming met de in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures.

19. Aflevering en risico overgang

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van de Overeenkomst gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever is gesteld (moment van overdracht). Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de zaken over op Opdrachtgever op het moment van afgifte van de zaken aan de vervoerder.

20. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van PMG totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan PMG verschuldigd is volledig aan PMG zijn voldaan.